Teisinė informacija.

For media.jpg

Teisinė informacija

Essity Aktiebolag (publ) 

Registruotas biuras: Stokholmas, Švedija 

Reg. Nr.: 556325-5511

Tolesnės nuorodos į „Essity“ ir „mūsų“ yra nuorodos į „Essity Aktiebolag (publ)“ kaip į šios interneto svetainės (Svetainė) teikėją, nebent toliau rašoma, kad kokia nors svetainė ar kita paslauga yra teikiama kito ūkio subjekto – tuomet „Essity“ nurodys tą ūkio subjektą. Šios Naudojimo sąlygos taikomos Svetainėms ir kitoms paslaugoms, susijusioms su šiomis Naudojimo sąlygomis.

Pristatydama Svetainę ir šias Naudojimo sąlygas „Essity“ laikosi Švedijos įstatymų. Tačiau, kadangi „Essity Group“ priklauso ūkio subjektų iš viso pasaulio, atkreipkite dėmesį, kad, nurodžius kitą bendrovę kaip tam tikros Svetainės ar paslaugų teikėją, tos šalies, kurioje įsikūrusi ta bendrovė teisės aktuose gali būti numatytos kitokios arba papildomos taisyklės. Tokiu atveju tam ūkio subjektui galioja jo šalyje taikomi teisės aktai ir jis jų atitinkamai laikysis.

Teisinės nuostatos

Šioje Svetainėje esančią medžiagą „Essity“ teikia kaip paslaugą savo klientams ir ja turi būti naudojamasi tik informacijos tikslais. Pavienės kopijos gali būti atsisiųstos laikantis tolesnių nuostatų.

Atsisiųsdami medžiagą iš šios Svetainės, sutinkate su tomis nuostatomis. Jeigu su jomis nesutinkate, nesinaudokite Svetaine ir nesisiųskite iš jos jokios medžiagos.

Informacija apie prekės ženklą

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra „Essity“, jos filialų, susijusiųjų įmonių arba licencijų teikėjų ar bendrųjų įmonių partnerių nuosavybė.

„Essity“ prekių ženklai ir firminiai pavadinimai gali būti naudojami tik kaip nurodyta šiose Naudojimo sąlygose arba gavus išankstinį rašytinį „Essity“ leidimą.

Bet kokiam „Essity“ prekių ženklų naudojimui „Essity“ produktų reklamos tikslais būtina gauti tinkamą patvirtinimą.

Riboto naudojimo / vienos kopijos licencija

Visas šios Svetainės turinys, pvz., tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso įrašai ir programinė įranga yra „Essity“ arba jos turinio teikėjų nuosavybė ir saugomi Švedijos bei tarptautinių autorių teisių įstatymų. Neleistinas bet kokios šios Svetainės medžiagos naudojimas ar platinimas gali pažeisti autoriaus teisių, prekių ženklų ir (arba) kitus teisės aktus, už tai gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Šios Svetainės ar kurios nors jos dalies negalima atkurti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kitaip panaudoti bet kokiai komercinei paskirčiai be raštiško „Essity“ leidimo. Galite atsisiųsti vieną „Essity“ Svetainėse esančios informacijos kopiją į vieną kompiuterį asmeniniam, nekomerciniam ir tik vidaus naudojimui.

Draudžiama keisti, naudoti arba perduoti šią informaciją kokiais nors komerciniais tikslais; taip pat draudžiama iš jos pašalinti autoriaus teisių ar kitus nuosavybės pranešimus. Sutinkate būti atsakingi už tai, kad nebūtų galimas joks neleistinas medžiagos kopijavimas ir visi Jūsų organizacijos darbuotojai ir rangovai (jeigu jų yra) laikytųsi šių apribojimų.

Esate atsakingi už visų taikomų autorių teisių įstatymų laikymąsi. Leidžiame kopijuoti šią Svetainę būtinais pavieniais atvejais ją peržiūrint ir galite išspausdinti asmeniniam naudojimui skirtas kopijas tokios Svetainės dalies, kuri gali būti pagrįstai laikoma skirta asmeniniams tikslams. Bet koks kitas naudojimas griežtai draudžiamas. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama rėminti šią Svetainę ar pateikti nuorodą į kurį nors kitą puslapį, išskyrus pradžios puslapį.

„Essity“ nesuteikia Jums jokios išreikštos arba numanomos teisės į jokius patentus, autorių teises, prekių ženklus ar komerciškai slaptą informaciją.

Atsisakymas suteikti garantiją

Čia esanti informacija pateikta tokia, kokia yra, be jokios išreikštos ar numanomo garantijos, įskaitant perkamumo, intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas. Tuo atveju, jeigu „Essity“ pateikia nuorodą į trečiosios šalies svetainę, ji teikiama tik vartotojų patogumui ir „Essity“ nėra atsakinga už tokios svetainės turinį ar joje pateikiamos informacijos tikslumą.

„Essity“ jokiu atveju nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant, be apribojimų, žalą dėl pelno netekimo, verslo sutrikdymo arba informacijos praradimo, atsiradusią dėl informacijos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, net jeigu „Essity“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę.

„Essity“ taip pat negarantuoja informacijos, teksto, grafikos, nuorodų ar kitų tokioje informacijoje galinčių būti dalykų tikslumo ar išsamumo. „Essity“ bet kuriuo metu ir nepranešusi gali keisti šį turinį ar jame aprašytus produktus. „Essity“ neprisiima jokio įsipareigojimo atnaujinti šios Svetainės informacijos ar kitos joje pateiktos medžiagos.

Vartotojų atsiliepimų pateikimas

Bet kokia medžiaga, informacija ar kiti duomenys, kuriuos persiunčiate ar skelbiate šioje Svetainėje, bus laikomi nekonfidencialiais, neišskirtiniais, nereikalaujančiais autorinio atlyginimo, neatšaukiamais, visiškai sublicencijuojamais ir nenuosavybiniais (Informacija). „Essity“ neturės jokių įsipareigojimų Informacijos atžvilgiu.

„Essity“ galės laisvai atskleisti, kopijuoti, platinti, įtraukti ir (arba) kitaip naudoti bet kokią Informaciją kartu su visais joje esančiais duomenimis, paveikslėliais, garsais, tekstu ir kitais dalykais bet kokiais ir visokiais komerciniais bei nekomerciniais tikslais.

Jeigu šiai Svetainei arba „Essity“ kitais būdais pateikiate asmens duomenis, sutinkate, kad „Essity“ naudotų šiuos duomenis Jūsų informacijai vertinti ir prekiauti „Essity“ produktais bei paslaugomis, įskaitant teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims ir skelbti Jūsų asmens duomenis internete. „Essity“ pagal Švedijos teisės aktus bus atsakinga už tokį asmens duomenų apdorojimą ir galite kreiptis į „Essity“, jeigu duomenys netikslūs ar dėl kitų su asmens duomenimis susijusių nesklandumų.

Draudžiama skelbti bet kokią Informaciją, kuri gali būti vertinama kaip įžeidžianti arba pažeidžianti kitų asmenų privatumą, arba laikoma komercine rinkodara, arba kokiu nors būdu neteisėta ar netinkama. „Essity“ pašalins tokią informaciją, kai tik apie ją sužinos; mes pasiliekame teisę pašalinti Jus iš mūsų Svetainės ir paslaugų naudotojų.

Trečiųjų šalių paslaugų, pvz., „Facebook“, naudojimui gali būti taikomos ir trečiųjų šalių nuostatos. Pvz., „Facebook“ taiko savo „Teisių ir atsakomybės pareiškimą“ visiems „Facebook“ naudotojams ir lankytojams, o mes rekomenduojame Jums perskaityti tokias nuostatas prieš naudojantis bet kokios trečiosios šalies paslaugomis.

Kita

„Essity“ gali bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimo sąlygas, atnaujindama šį skelbimą.

„Essity“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir nepranešusi (1) pakeisti šias Teisines nuostatas; (2) stebėti ir pašalinti skelbimus; ir (arba) (3) nutraukti Svetainės veiklą.

Jeigu kuri nors šių Teisinių nuostatų sąlyga ar reikalavimas įvertinami kaip neteisėti, negaliojantys, niekiniai ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinami, tai neturi jokio poveikio likusių nuostatų ir sąlygų galiojimui ir įgyvendinimui.

Privatumo taisyklės

Asmens duomenų apdorojimo taisyklės

„Svenska Cellulosa Aktiebolaget“ („Essity“) ir jos patronuojamosios įmonės („Essity“ arba „EssityGroup“) siekia, kad visi asmenys, kurių asmens duomenis apdoroja „Essity“, visada būtų užtikrinti, kad jų privatumo yra paisoma ir jų asmens duomenimis tinkamai rūpinamasi. Taip pat žiūrėkite „Essity“ grupės Elgesio kodeksą.
„Essity“ laikysis atitinkamų nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų, reglamentuojančių su asmenimis susijusių duomenų (asmens duomenų) rinkimą ir naudojimą, taip pat šių Privatumo taisyklių. Šių Privatumo taisyklių paskirtis – nustatyti Jūsų mums suteikiamų arba mūsų apie Jus gaunamų asmens duomenų naudojimą reglamentuojančius principus.
„Essity“ arba atitinkamas filialas, nurodytas čia arba atitinkamoje Svetainėje, yra duomenų kontroliuotojas, atsakingas už čia aprašytų asmens duomenų apdorojimą.

Informacija – asmens duomenys

Jūsų „Essity“ teikiami asmens duomenys, įskaitant tokius duomenis kaip vardai, pavardės ir adresai, gali būti apdorojami rankomis arba kompiuteriais.
Jūsų pateikiami asmens duomenys bus apdorojami siekiant (i) administruoti bet kokį Jūsų prašymą arba susitarimą su Jumis, (ii) teikti su tokiu prašymu ar susitarimu susijusią informaciją ir paslaugas taip pat (iii) rinkodarai bei klientų aptarnavimui po pirkimo ir (iv) prekybai / produkcijai tobulinti pagal „Essity“ poreikius. Pateikdami asmens duomenis sutinkate laikytis šiose Privatumo taisyklėse ir Naudojimo sąlygose pateiktų nuostatų.
Bet kada apsilankius „Essity“ Svetainėse gali būti užregistruotas tokiai prieigai naudotas IP adresas. Mes naudojame IP adresus ir „Essity“ Svetainių lankomumui matuoti. (IP adresas yra unikalus numeris, pagal kurį kartais galima atpažinti vartotojo prisijungimą prie interneto ir kurį Jums automatiškai suteikia interneto naršyklė kaskart, kai žiūrite svetainę.) Minėtas matavimas gali apimti ir informacijos rinkimą apie tai, kaip naudojatės Svetaine, taip stebint, kaip Svetaine naudojamasi, kad „Essity“ galėtų patobulinti Svetainę, suasmeninti Jūsų naršymą pritaikant matomą turinį, optimizuoti Jūsų naudojimąsi ir nustatyti naudojimosi dažnį. Tai gali būti taikoma ir Jūsų turimoms „Essity“ paskyroms. Mes taip pat galime atlikti surinktų duomenų statistinę analizę.

Neskelbtina informacija

Jeigu savanoriškai pateikiate mums neskelbtinos asmens informacijos apie save (pvz., informacijos apie savo fizinę sveikatą), tuo iš tikrųjų suteikiate „Essity“ sutikimą apdoroti neskelbtiną asmens informaciją šiose Privatumo taisyklėse (ir bet kokiame pranešime dėl duomenų naudojimo, pateikiamame renkant tokius duomenis) nustatytais tikslais tiek, kiek toks sutikimas būtinas pagal taikomus teisės aktus.

Asmens informacijos atskleidimas Trečiosioms šalims

„Essity“ gali teikti Jūsų asmens informaciją tokioms trečiosioms šalims kaip partneriai arba mūsų produktų platintojai, kad įvykdytų tikslus, kuriais ta informacija buvo surinkta.
Jūsų pateikti duomenys gali būti eksportuojami kitoms „Essity Group“ šalims ir (arba) verslo partneriams, šalyse, kurios gali būti ir ne iš Europos Sąjungos.
Būkite atsargūs teikdami asmens duomenis internetu. Patys atsakote už savo slaptažodžių ir asmens informacijos saugumą. Jūsų naudojimasis šia svetaine reiškia, kad suprantate ir prisiimate tokią riziką.

Prieiga prie asmens duomenų ir jų taisymas

Jeigu Jums kyla kokių nors klausimų dėl asmens duomenų apdorojimo arba manote, kad mūsų apdorojama informacija yra klaidinga ar neišsami, turite kreiptis į „Essity“ bendrovę, konkrečiai nurodytą Svetainėje. Pagal vietos duomenų apsaugos teisės aktus galite turėti prieigos prie savo asmens duomenų ir jų taisymo teisę. Mes kiek įmanoma laikysimės tokių teisių, kad vykdytume visus savo teisinius įsipareigojimus.
Į Paslaugų teikėją dėl šių Privatumo taisyklių galite kreiptis per „Essity“ adresu: Box 200, 101 23 STOCKHOLM arba el. pašto adresu: info@essity.com.

Informacija apie slapukus

Šioje Svetainėje naudojami slapukai, tad šiame skyriuje aprašyta, kaip jie naudojami ir kaip galite nustatyti, ar palikti, ar ištrinti slapukus. 


Kas yra slapukas? 

Slapukais vadinama informacija, iš svetainės perduodama į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. 

Tai nėra kompiuterio programos, o tiesiog maži informacijos failai, kuriuose svetainės gali laikyti ir gauti informaciją apie vartotojo naršymo įpročius. 

Dauguma svetainių naudoja slapukus, nes jie yra viena iš priemonių, padedančių pritaikyti internetą pagal vartotojų poreikius. Slapukai padeda svetainėms teikti suasmenintas paslaugas (pvz., prisiminti prisijungimo informaciją, išsaugoti produktus pirkinių krepšelyje arba rodyti aktualų turinį). 

Slapukai būna įvairių tipų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) ištrinami naršyklei užsidarius; nuolatiniai slapukai neištrinami ir lieka, kol yra ištrinami specialiu veiksmu arba kol baigiasi jų galiojimo laikas (kuris priklauso nuo to, kuriam laikui slapuką užprogramavo svetainė). 

Kaip ištrinti slapuką? 

Dauguma naršyklių nustatytos automatiškai priimti slapukus. 

Naršyklėje galite uždrausti priimti slapukus, bet atminkite, kad tai padarę galite netekti funkcijų, kurios būtinos, kad svetainė tinkamai veiktų. 

Jeigu norite išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite adresu www.aboutcookies.org, kur pateikta išsami ir nepriklausoma informacija, kaip išjungti slapukus naršyklės nuostatose ir kaip ištrinti kompiuteryje jau esančius slapukus. 

Norėdami ištrinti slapukus mobiliajame telefone, turite skaityti telefono vadovą. 

„Tork“ slapukų sąrašas 

Kad galėtume Jums suteikti suasmenintą turinį, šioje Svetainėje naudojame slapukus Kai kiekvienąsyk naudojatės Svetaine, slapukai persiunčiami ir (arba) perskaitomi. Slapukai išvardyti toliau.          

Paskirtis Tipas Trukmė 1-osios ir 3-iosios šalies
Pirkinių sąrašo tvarkymas Funkcionalumo slapukai Nuolatiniai slapukai 1-oji šalis
Sutikimas su slapukų politika (slapukųNaudojimasLeistas) Būtinai reikalingi slapukai Sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai 1-oji šalis
Duomenų apie auditoriją / internetinę rinkodarą / vartotojų elgseną kaupimas „Facebook“ – efektyvumo/tikslinės auditorijos/reklamos slapukai Sesijų slapukai ir nuolatiniai slapukai 3-ioji šalis
Duomenų apie auditoriją / internetinę rinkodarą / vartotojų elgseną kaupimas „Google Analytics“ – efektyvumo/tikslinės auditorijos/reklamos slapukai Sesijų slapukai ir nuolatiniai slapukai 1-oji šalis
Duomenų apie auditoriją / internetinę rinkodarą / vartotojų elgseną kaupimas „Google AdWords“ – efektyvumo/tikslinės auditorijos/reklamos slapukai Sesijų slapukai ir nuolatiniai slapukai 3-ioji šalis
Duomenų apie auditoriją / internetinę rinkodarą / vartotojų elgseną kaupimas „DoubleClick floodlight“ – efektyvumo/tikslinės auditorijos/reklamos slapukai Sesijų slapukai ir nuolatiniai slapukai 1-oji šalis

Visiškai būtini slapukai – Šie slapukai būtini, kad galėtumėte naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pvz., prieiti prie saugiųjų svetainės sričių. Be šių slapukų negalima teikti Jūsų norimų paslaugų, pvz., pirkti. 
 
Naudojimo slapukai – Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi svetaine, pvz., kuriuos puslapius daugiausia lanko ir ar gauna iš tinklalapių pranešimų apie klaidas. Šie slapukai nerenka informacijos, iš kurios galima būtų atpažinti lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra apibendrinama, todėl anonimiška. Ji naudojama tik svetainės veikimui patobulinti. 
 
Veiklos slapukai – Šie slapukai suteikia galimybę svetainei prisiminti Jūsų parinktis (pvz., vardą, kalbą ar regioną) ir teikti pagerintas, suasmenintas paslaugas. Šių slapukų renkama informacija gali būti suanoniminta ir jie negali sekti Jūsų naršymo veiklos kitose svetainėse. 
 
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – Šie slapukai naudojami teikti reklaminius pasiūlymus, kurie aktualiausi Jums ir Jūsų interesams. Jie taip pat naudojami apriboti reklamos rodymo Jums kartų skaičių, taip pat padėti išmatuoti reklaminės kampanijos veiksmingumą. Juos [„Essity/Tena“, „UK/Bodyform UK“ ar kt.] leidimu pateikia mūsų reklamos tinklai. Jie prisimena, kad lankėtės svetainėje ir šia informacija pasidalijama su kitomis organizacijomis, pvz., reklamuotojais. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai dažnai susiejami su kitos organizacijos teikiama svetainės funkcija. 
 

Sutikimas su Naudojimo sąlygomis 

Sutikdami su Naudojimo sąlygomis ir patekdami bei naudodamiesi Svetaine sutinkate su slapukų naudojimu. Su mūsų slapukų naudojimu galite sutikti ir nustatydami savo žiniatinklio naršyklę. 
 

Vartotojų atsiliepimų pateikimas 

„Essity“ gali Jums leisti skelbti informaciją, komentarus ar kitą medžiagą mūsų Svetainėje, socialiniuose tinkluose ar kitose interneto paslaugose. Tai daroma norint pagerinti keitimąsi informacija apie „Essity“ ir mūsų produkciją. Atkreipkite dėmesį Teisinėse nuostatose (žr. aukščiau) pateiktas sąlygas dėl tokių vartotojų atsiliepimų pateikimo. 
 
Neteikite mums informacijos apie kitus asmenis, nebent galite įrodyti, kad turite jų sutikimą tą informaciją teikti.


Spausdinti Atsisiųsti