Teisinė informacija

Teisinė informacija

„Essity Aktiebolag (publ)“ 
 
Registruotas biuras: Stokholmas, Švedija 
 
Reg. Nr. 556325-5511
 
Tolesnės nuorodos į „Essity“ ir „mus“ yra nuorodos į „Essity AB (publ)“, kaip į šios interneto svetainės (Svetainė) teikėją, nebent toliau rašoma, kad kokia nors Svetainė ar kita paslauga yra teikiama kito ūkio subjekto – tuomet „Essity“ nurodys tą ūkio subjektą. Šios Naudojimo sąlygos taikomos Svetainėms ir kitoms paslaugoms, susijusioms su šiomis Naudojimo sąlygomis.
 
Pristatydama Svetainę ir šias Naudojimo sąlygas „Essity“ laikosi Švedijos įstatymų. Tačiau, kadangi „Essity Group“ priklauso ūkio subjektų iš viso pasaulio, atkreipkite dėmesį, kad, nurodžius kitą bendrovę kaip tam tikros Svetainės ar paslaugų teikėją, tos šalies, kurioje įsikūrusi ta bendrovė, teisės aktuose gali būti numatytos kitokios arba papildomos taisyklės. Tokiu atveju tam ūkio subjektui galioja jo šalyje taikomi teisės aktai ir jis jų atitinkamai laikysis.

Teisinės nuostatos

Šioje Svetainėje esančią medžiagą „Essity“ teikia kaip paslaugą savo klientams ir ja turi būti naudojamasi tik informacijos tikslais. Pavienės kopijos gali būti atsisiųstos laikantis tolesnių nuostatų.


Atsisiųsdami medžiagą iš šios Svetainės, sutinkate su tomis nuostatomis. Jeigu su jomis nesutinkate, nesinaudokite Svetaine ir nesisiųskite iš jos jokios medžiagos.


Informacija apie prekės ženklą

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra „Essity“, jos filialų, susijusiųjų įmonių arba licencijų teikėjų ar bendrųjų įmonių partnerių nuosavybė.


„Essity“ prekių ženklai ir firminiai pavadinimai gali būti naudojami tik kaip nurodyta šiose Naudojimo sąlygose arba gavus išankstinį rašytinį „Essity“ leidimą.


Bet kokiam „Essity“ prekių ženklų naudojimui „Essity“ produktų reklamos tikslais būtina gauti tinkamą patvirtinimą.


Riboto naudojimo / vienos kopijos licencija

Visas šios Svetainės turinys, pvz., tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso įrašai ir programinė įranga yra „Essity“ arba jos turinio teikėjų nuosavybė ir saugomi Švedijos bei tarptautinių autorių teisių įstatymų. Neleistinas bet kokios šios Svetainės medžiagos naudojimas ar platinimas gali pažeisti autoriaus teisių, prekių ženklų ir (arba) kitus teisės aktus, už tai gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Šios Svetainės ar kurios nors jos dalies negalima atkurti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kitaip panaudoti bet kokiai komercinei paskirčiai be rašytinio „Essity“ leidimo. Galite atsisiųsti vieną „Essity“ Svetainėse esančios informacijos kopiją į vieną kompiuterį asmeniniam, nekomerciniam ir tik vidaus naudojimui.


Draudžiama keisti, naudoti arba perduoti šią informaciją kokiais nors komerciniais tikslais; taip pat draudžiama iš jos pašalinti autoriaus teisių ar kitus nuosavybės pranešimus. Sutinkate būti atsakingi už tai, kad nebūtų galimas joks neleistinas medžiagos kopijavimas ir visi jūsų organizacijos darbuotojai ir rangovai (jei jų yra) laikytųsi šių apribojimų.


Esate atsakingi už visų taikomų autorių teisių įstatymų laikymąsi. Leidžiame kopijuoti šią Svetainę būtinais pavieniais atvejais ją peržiūrint ir galite išspausdinti asmeniniam naudojimui skirtas kopijas tokios Svetainės dalies, kuri gali būti pagrįstai laikoma skirta asmeniniams tikslams. Bet koks kitas naudojimas griežtai draudžiamas. Be išankstinio rašytinio leidimo draudžiama rėminti šią Svetainę ar pateikti nuorodą į kurį nors kitą puslapį, išskyrus pradžios puslapį.


„Essity“ nesuteikia jums jokios išreikštos arba numanomos teisės į jokius patentus, autorių teises, prekių ženklus ar komerciškai slaptą informaciją.


Atsisakymas suteikti garantiją

Čia esanti informacija pateikta tokia, kokia yra, be jokios išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant perkamumo, intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas. Tuo atveju, jeigu „Essity“ pateikia nuorodą į trečiosios šalies svetainę, ji teikiama tik vartotojų patogumui ir „Essity“ nėra atsakinga už tokios svetainės turinį ar joje pateikiamos informacijos tikslumą.


„Essity“ jokiu atveju nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant, be apribojimų, žalą dėl pelno netekimo, verslo sutrikdymo arba informacijos praradimo, atsiradusią dėl informacijos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, net jeigu „Essity“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę.


„Essity“ taip pat negarantuoja informacijos, teksto, grafikos, nuorodų ar kitų tokioje informacijoje galinčių būti dalykų tikslumo ar išsamumo. „Essity“ bet kuriuo metu ir nepranešusi gali keisti šį turinį ar jame aprašytus produktus. „Essity“ neprisiima jokio įsipareigojimo atnaujinti šios Svetainės informacijos ar kitos joje pateiktos medžiagos.


Vartotojų atsiliepimų pateikimas

Bet kokia medžiaga, informacija ar kiti duomenys, kuriuos persiunčiate ar skelbiate šioje Svetainėje, bus laikomi nekonfidencialiais, neišskirtiniais, nereikalaujančiais autorinio atlyginimo, neatšaukiamais, visiškai sublicencijuojamais ir nenuosavybiniais (Informacija). „Essity“ neturės jokių įsipareigojimų Informacijos atžvilgiu.


„Essity“ galės laisvai atskleisti, kopijuoti, platinti, įtraukti ir (arba) kitaip naudoti bet kokią Informaciją kartu su visais joje esančiais duomenimis, paveikslėliais, garsais, tekstu ir kitais dalykais bet kokiais ir visais komerciniais bei nekomerciniais tikslais.


Jeigu šiai Svetainei arba „Essity“ kitais būdais pateikiate asmens duomenis, sutinkate, kad „Essity“ naudotų šiuos duomenis jūsų informacijai vertinti ir prekiauti „Essity“ produktais bei paslaugomis, įskaitant teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims ir skelbti jūsų asmens duomenis internete. „Essity“ pagal Švedijos teisės aktus bus atsakinga už tokį asmens duomenų tvarkymą ir galite kreiptis į „Essity“, jei duomenys netikslūs ar dėl kitų su asmens duomenimis susijusių nesklandumų.


Draudžiama skelbti bet kokią Informaciją, kuri gali būti vertinama kaip įžeidžianti arba pažeidžianti kitų asmenų privatumą, arba laikoma komercine rinkodara, arba kokiu nors būdu neteisėta ar netinkama. „Essity“ pašalins tokią informaciją, kai tik apie ją sužinos; mes pasiliekame teisę pašalinti jus iš mūsų Svetainės ir paslaugų naudotojų.


Trečiųjų šalių paslaugų, pvz., „Facebook“, naudojimui gali būti taikomos ir trečiųjų šalių nuostatos. Pvz., „Facebook“ taiko savo „Teisių ir atsakomybės pareiškimą“ visiems „Facebook“ naudotojams ir lankytojams, o mes rekomenduojame jums perskaityti tokias nuostatas prieš naudojantis bet kokios trečiosios šalies paslaugomis.


Kita

„Essity“ gali bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimo sąlygas, atnaujindama šį skelbimą.


„Essity“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir nepranešusi (1) pakeisti šias Teisines nuostatas; (2) stebėti ir pašalinti skelbimus; ir (arba) (3) nutraukti Svetainės veiklą.


Jeigu kuri nors šių Teisinių nuostatų sąlyga ar reikalavimas įvertinami kaip neteisėti, negaliojantys, niekiniai ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinami, tai neturi jokio poveikio likusių nuostatų ir sąlygų galiojimui ir įgyvendinimui.